MEMBERS

Professor Fumio Matsuda Researcher Info
Associate Professor Norikazu Ichihashi Researcher Info
Specially Appointed Associate Professor Takeshi Sunami  
Specially Appointed Assistant Professor Gakushi Tsuji  
secretary Tomoko Nishimura  
D3 Atsushi Shibai  
  Ryo Mizuuchi  
  Taro Furubayashi(Frontier Biosciences)  
  Tenma Shimizu(Frontier Biosciences)  
D2 Takahiro Komori  
  Tomoaki Yoshiyama  
  Yoshihiro Sakatani  
B4 Kensuke Ueda  
  Kohei Eda  
  Tomohito Nohda